• فعالیتهای شرکت تولیدی تراش رایانه توس فعالیتهای شرکت تولیدی تراش رایانه توس

  ✔ تولید، تکمیل و ارائه ماشین های ابزار  CNC نو

  ✔ بازسازی و واگذاری ماشین های ابزار دست دوم

  ✔ خدمات پشتیبانی ماشین های ابزار

  ✔ تهیه و تامین قطعات یدکی

  ✔ آموزش کاربردی مربوط به دستگاه های CNC

  ✔ عقد قرارداد های تعمیر و نگهداری

  ✔ تست عملکردی دستگاه ها

  ✔ ارائه مستندات فنی مربوط به دستگاه ها